Home Agenda Activiteiten Over ons ANBI
Vrije Evangelische Gemeente
Oostelijk Flevoland
VEG Dronten
 
VEG Dronten

ANBI

Wij zijn als gemeente regeistreerd als Algemeen Nut Beoogende Instelling, of te wel ANBI. Om hier aan te kunnen voldoen dienen wij openheid te geven. Hieronder kunt u onze verslagen en financiele overzichten van afgelopen jaren inzien.

1. Algemene gegevens

Naam ANBI
Vrije Evangelische Gemeente Oostelijk Flevoland
RSIN / Fiscaalnummer
8081.72.918
Websiteadres
www.vegdronten.nl
Email
secretariaat.vegofl@gmail.com
Adres
Ichthuscollege, Jupiterweg 25
Postcode en plaats
8251 AW Dronten
Postadres
Secretariaat VEG Oostelijk Flevoland, p.a. Smederij 118
Postcode en Plaats
8253 MA Dronten

De Vrije Evangelische Gemeente Oostelijk Flevoland is een zelfstandige geloofsgemeenschap die opgericht is op 7 mei 1968. De gemeente is lid van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland.

2. Grondslag

De gemeente grondt haar bestaan en werkzaamheden op de eeuwige beginselen, welke hun uitdrukking vinden in de bijzondere en hoogste Godsopenbaring, waarvan zij de Heilige Schrift als draagster erkent en eerbiedigt en waarvan zij de Here Jezus Christus, Gods Zoon haar enige en volkomen Zaligmaker, als Middelpunt belijdt. De gemeente erkent de Here Jezus als haar Heer en Heiland.

De Bond van Vrije Evangelische Gemeenten is een kerkgenootschap die aangesloten is bij het CIO en van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI heeft gekregen. Dat wil zeggen dat mensen ook hun giften en schenkingen aan onze gemeente mogen aftrekken bij de belastingaangifte en dat onze gemeente geen belasting hoeft af te dragen bij het ontvangen van giften en legaten. De belastingdienst eist dat voor de ANBI-status een aantal gegevens openbaar zijn. Deze staan hieronder vermeld.

3. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Vrije Evangelische Gemeente Oostelijke Flevoland ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad zes leden, bestaande uit ouderlingen en diakenen. De ouderlingen en diakenen worden gekozen door en uit de leden van de eigen kerkelijke gemeente. De kerkenraad behartigt tevens de diaconale taken en het beheer van eigendommen. Begroting, jaarrekening en jaarverslag behoeven de goedkeuring van de ledenvergadering.

4. Beleidsplan

Het voorgenomen gezamenlijke beleid met bijbehorende middelen wordt elk najaar op de jaarvergadering (bondsvergadering) voor het komende jaar met een doorkijk naar het daaropvolgende jaar vastgesteld. Dit gezamenlijk vastgestelde beleid wordt uitgevoerd door het comite en een aantal deelorganisaties die tijdens de jaarvergadering verantwoording afleggen over het door hen uitgevoerde beleid en de financien. Het gezamenlijke beleid is vastgesteld in een samenvattend beleidsplan, dat u op de website van de bond kunt vinden.

Beginselverklaring, statuten, huishoudelijk reglement en andere regelingen van de bond en van de deelorganisaties zijn in een vademecum opgenomen.

Naast het gezamenlijke beleid geven wij zelfstandig in onze omgeving invulling aan de afgesproken beginselen met bijbehorend eigen beleid en beheren de eigen kerkelijke goederen en financiele middelen. Voor het vaststellen van ons beleid wordt elk voorjaar een ledenvergadering belegd.

5. Beloningsbeleid

De beloning van predikanten en gemeentelijk werkers vindt plaats volgens een uniforme regeling in de Bond die door St. Rechtspositie is vastgesteld. De regeling en de uitvoeringsbepalingen vindt u op de website van de Stichting: www.srp-veg.nl.

Leden van kerkenraden en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

6. Doelstelling / visie

De liefde van God, de blijde boodschap van Jezus Christus en de werking van de Heilige Geest is de basis van ons gemeente zijn. De open, gastvrije, laagdrempelige en uitnodigende gemeente is een plek waar iedereen zich thuis kan voelen, waar we God en elkaar ontmoeten. Persoonlijk geloof is een prioriteit die door activiteiten in de gemeente opgebouwd en uitgedragen kan worden, zowel in woord als in daad. Bij het ontdekken en ontwikkelen van gaven die God aan mensen heeft gegeven, willen we elkaar helpen en de ruimte geven, door deze ook in praktijk te brengen. We willen van harte samenwerken met andere gemeenten in Dronten en omgeving die van het geloof in de Here Jezus willen getuigen.

7. Verslag activiteiten 2023

Jaarverslag 2023 VEG Oostelijk Flevoland.

De VEG in Dronten kan terugkijken op een goed jaar waarin we veel dingen samen hebben mogen beleven. De zondagse diensten worden door een trouwe groep mensen bezocht. Bezoekersaantallen variëren van 30 tot 40 mensen. Voor de kinderen is er (buiten de vakanties) oppas en kindernevendienst. In mei is het oudste mannelijke lid van de gemeente op 90-jarige leeftijd overleden. In dezelfde maand mochten we ook een geboorte van een meisje vieren. Naast de vaste bezoekers hebben we ook een aantal ouderen die, gezien hun gesteldheid, de dienst vanuit huis meekijken. Fijn dat we de
technische middelen en mensen hebben om hen dit te kunnen bieden.

Naast onze vaste consulent ds. van der Velde en emeritus predikant ds. Durieux die regelmatig voorgaan hebben wij regelmatig een gast-predikant op de kansel staan. Deze komen vaak uit de bond maar kunnen ook sprekers van andere kerkgenootschappen uit de regio zijn.

Buiten onze ‘vaste’ bezoekers hebben we ook te maken met een nieuwe groep mensen met een andere achtergrond. Zo ontvangen we regelmatig Iraanse gasten uit het naburige AZC en komt ook af en toe een Pakistaans gezin ons verblijden met hun aanwezigheid. Voor deze groep mensen hebben we een mooie technische oplossing in de vorm van een vertaalapp waardoor eenieder de dienst kan volgen in zijn eigen taal. Naast deze groep zien we ook regelmatig andere mensen onze gemeente bezoeken. Sommige blijven komen en anderen ‘zoeken’ verder.

De kerkenraad heeft afgelopen jaar afscheid genomen van een ouderling en diaken en we vinden het heel fijn dat we ook 2 nieuwe vervangers hebben weten te vinden.

Omdat wij geen eigen gebouw hebben houden wij de erediensten in de aula van een middelbare school. Speciale dank gaat uit naar de groep mannen en vrouwen die er elke week voor zorgen dat alles opgebouwd is en onze ‘pop-up’ kerk weer gereed is voor de erediensten.

Ook afgelopen jaar zijn we verdergegaan met het koffiedrinken na de diensten. Wekelijks is een ander groepje van 2 á 3 mensen verantwoordelijk voor het zetten en uitschenken. Ook zorgt elke week iemand voor wat lekkers bij de koffie en thee. Dit samenzitten zorgt voor veel verbinding.

Andere activiteiten die we als gemeente organiseren zijn, de wekelijkse bidstond, een koffiemiddag en gemeenteavonden. Deze laatste avonden kunnen een verschillende thema hebben.

Afgelopen jaar zijn we met een groot aantal enthousiastelingen wezen dauwtrappen op Hemelvaartsdag. Naast het wandelen hebben we gezongen, een korte overdenking gehad en hebben we samen mogen bidden. Het geheel vond plaats onder een heerlijk zonnetje en werd afgesloten met een heerlijk ontbijt incl. een gebakken eitje. In de zomer heeft ook een groep mensen een indrukwekkend bezoek gebracht aan het voormalige strafkamp Amersfoort. Erg bijzonder was het moment toen één van de leden een familielid terugvond tussen de vele namen en foto’s in het museum. Onze startdag hebben we mogen vieren op een boerencamping hier in de omgeving. Een aantal leden heeft hiervoor de kampeerspullen tevoorschijn gehaald en het gehele weekend gekampeerd op de locatie. De startmiddag werd ingevuld met activiteiten voor jong en oud en afgesloten met een fijne barbecue.

Al met al zijn we een actieve gemeente waar we veel aandacht hebben voor het wel en wee van de ander dichtbij en veraf.

Komend jaar zullen we afscheid nemen van ds. van der Velde als consulent van onze gemeente en zijn we inmiddels zoekende naar een vervanger die zijn taken zal gaan overnemen.

We kijken met dankbaarheid terug op 2023 ondanks dat er ook verdriet is geweest. Maar ook hierin mogen we God dankbaar zijn dat Hij op die momenten nabij is en ons troost kan bieden. We kijken uit naar wat 2024 ons gaat brengen en weten God aan onze zijde. Zo mogen we leven vanuit de vrede die Christus ons geeft.

8. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de ontvangsten en de
voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk
gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Baten en lasten kerkelijke gemeente
Baten:
Begroting 2023
Rekening 2023
Rekening 2022
Bijdragen kerkleden
B-23 18.452,10
R-23 27.778,64
B-24 24.918,46
Subsidies en overige bijdragen van derden
B-23 -
R-23 4.775,82
B-24 5.116,88
Totaal baten
B-23 18.452,10
R-23 32.554,46
B-24 30.035,34
Lasten:
Begroting 2023
Rekening 2023
Rekening 2022
Bestedingen pastorale beroepskrachten
B-23 9.360,00
R-23 9.681,60
B-24 10.417,40
Bestedingen kerkdiensten, catechese en overig pastoraal werk
B-23 6.900,00
R-23 9.184,25
B-24 9.136,95
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
B-23 2.552,10
R-23 5.479,40
B-24 5.183,76
Lasten overige eigendommen en inventarissen
B-23 600,00
R-23 905,00
B-24 660,93
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente
B-23 4.507,00
R-23 3.355,50
B-24 2.448,29
Totaal lasten
B-23 23.919,10
R-23 28.605,75
B-24 27.847,33
Resultaat (baten - lasten)
B-23 -5.467,00
R-23 3.948,71
B-24 2.188,01

9. Voorgenomen bestedingen en toelichting

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het kerkelijk werk van de gemeente vertoont een grote mate van continuiteit.

Een aantal bestedingen zijn dermate hoger, echter is dit te danken aan de hogere giften die wij voor diverse doelen en gelegenheden hebben ontvangen.

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Door de kerkleden worden elk jaar bijdragen gegeven voor het werk en de activiteiten van de gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit een kerkelijke gemeente ook (enig) vermogen in de vorm van kerkgebouwen, woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengst van dit vermogen wordt aangewend voor het werk van de kerkelijke gemeente.

De ontvangen inkomsten worden besteed aan het (pastorale) werk in de gemeente, aan de kerkdiensten en kerkelijke activiteiten voor jong en oud. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de salariskosten van de consulent, aan de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke werk van het kerkgenootschap. Onder lasten algemene kosten zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de eigendommen en inventarissen.

10. Verklaring controle jaarrekening en administratie

Hierbij verklaart de kerkenraad van de Vrije Evangelische Gemeente Oostelijk Flevoland, dat de administratie en jaarrekening van het jaar 2023 door minimaal twee onafhankelijke personen is gecontroleerd en in orde bevonden. Daarbij is het model afgegeven door Stichting 1976 gevolgd.

De jaarrekening en de bevindingen van de controlecommissie worden ter goedkeuring voorgelegd aan de ledenvergadering. De goedkeuring door de aanwezige leden tijdens de ledenvergadering heeft op dinsdag 19 maart 2024 plaatsgevonden.